Carbon

  • Business Development
  • Marketing Campaigns
  • Digital Marketing
  • Social Media
  • Application

باشگاه مشتریان

تبدیل مشتریان عادی به مشتریان وفادار به شیوه ای که شرکت های دیگر نتوانند به آسانی تمایل آنها را به سمت محصولات و خدمات خود تغییر دهند، مطمئنا عمل آسانی نیست. ما در گروه مارکتینگ هوشمند کربن تلاش می کنیم تا به آنالیز رفتار مشتریان بپردازیم و آنها را به سمت اهداف یا عملکرد مورد تایید سازمان سوق دهیم. تقسیم بندی مشتریان براساس هدف، سیستم امتیازدهی با سناریویی منطقی، کارت های خرید، کوپن ها و همکاری با زنجیره ای از سرویس دهنده ها چون رستوران ها، بیمه ها، توزیع کنندگان موبایل و … قسمتی از فعالیت های ما در این زمینه است.

ما درک کرده ایم که امروزه بسیاری از شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که رضایت مشتری تنها راه موفق شدن در میان رقبا است. به همین دلیل در باشگاه مشتریان جهت تعامل بیشتر مشتریان با شرکت، سناریوهای جامع و هدفمندی طراحی می شود.

ما تکنولوژی را در باشگاه مشتریان ادغام نموده ایم و با ارائه برنامه موبایلی اختصاصی جهت هر سناریو تمامی داده های لازم مشتریان را در اختیار آنها قرار می دهیم.

);